Med fötterna djupt nedgrävda i jorden för att inte vackla